O:DA 3.0 Részvételi- és játékszabályzat

I. A játékszervező

neve: Barankovics István Alapítvány (továbbiakban Szervező)
székhelye: 1078 Budapest, István utca 44. I.14.
telephelye: 1091 Budapest, Kálvin tér 8. II.13.
bejegyezve: 60540/2006 Fővárosi Bíróság
adószám: 18191705-1-42
elérhetőségeiwww.barankovics.hu, iroda@barankovics.hu
telefon: +36 1 323 0607

II. A játék elnevezése, időtartama

1. A Barankovics István Alapítvány „Online Demokrácia Activity 3.0” (rövidítve O:DA 3.0) néven, 2015. szeptember 21. és december 5. között online játékot szervez középiskolai diákokból álló csapatok számára. Az online játék egynapos face to face döntővel zárul, amelynek időpontja 2015. december 5.

2. Szervező a játékban való részvétel feltételeit, valamint a játék menetét jelen Részvételi- és játékszabályzatban határozza meg.

3. A Részvételi- és játékszabályzat hatálya a Barankovics István Alapítvány jelen pontban körülírt játékára terjed ki, és vonatkozik a Játékban résztvevő Játékosokra (csapattagokra), és mindazokra, akik a Játék kapcsán bármilyen igényt kívánnak érvényesíteni.

4. A Játékos a Játékra való jelentkezési lap elküldésével maradéktalanul elfogadja a jelen Részvételi- és játékszabályzat feltételeit. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt saját kötelessége előzetesen tájékozódni a Részvételi- és játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására a Játék során nem hivatkozhat.

III. A játék alapelvei, a részvétel feltételei

1. Az Online Demokrácia Activity 3.0 elnevezésű játék kapcsolódik a politikához, hiszen a politika nem más, mint a közösség ügyeivel való foglalkozás, a másik ember sorsával való törődés. A Nemzeti Alaptanterv nevelési célkitűzéseivel összhangban a demokratikus értékek iránti elkötelezettség erősítését szolgálja.

2. A demokrácia közös értékeit képviseli és nem azokat a pontokat hangsúlyozza, amelyek megosztják a társadalom tagjait.

3. A Szervező minden demokráciát elfogadó irányzat, vagy párt szimpatizánsait várja a játékba, nem ad viszont teret pártpolitikai kampányoknak, politikai propagandának.

4. A szervező biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát mindaddig a pontig, amíg az nem ütközik jogszabályokba, nem sérti az emberi jogokat, összhangban van a demokratikus együttélés szabályaival és nem szolgál direkt pártpolitikai célokat.

5. Amennyiben a verseny során olyan helyzet adódik, hogy két demokratikus érték kerül konfliktusba egymással, a Szervező a magyar joggyakorlatnak megfelelően jár el, illetve vitás helyzetekben az arra illetékes hatóság állásfoglalását kéri. (Lásd még a moderálási alapelvek c. részt.)

6. A játékban való részvétel feltétele továbbá a digitális írástudás, az IKT eszközök aktív használata, valamint a közösségi médiumok alkalmazása.

IV. A játék résztvevői

1. Csapatok (csapattagok és mentor)

2. Zsűritagok

3. Mentor Tanácsadó Testület
 

1. Csapatok:

Az Online Demokrácia Activity 3.0 játékra csapatok nevezhetnek. A játékban maximum 30 csapat vehet részt. A játékra való nevezés online jelentkezés útján, a nevezési lap kitöltésével és beküldésével zajlik. (Nevezési lap) A résztvevő csapatok kiválasztása a nevezés sorrendjében történik, a Játékban tehát az első 30, érvényes nevezést leadó csapat vehet részt.

Az ideális csapat 6 főből áll. A csapatok összetétele a következő:

 • csapattagok (minimum 3, maximum 5 fő), és
 • mentor (1 fő).

Csapattag az lehet az, aki a jelentkezés időpontjában (2015. szeptember 21.) valamely középiskola tanulója. Mentor lehet, akit a csapattagok elfogadnak és mentornak jelölnek.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 21. 18.00 óra

Szervező jogosult a jelentkezési határidőn belül beérkezett nevezést elutasítani, amennyiben:

 • már megvan az első 30, érvényes nevezés;
 • ha a jelentkező csapat a nevezési adatlapot hiányosan töltötte ki, vagy
 • azon valótlan adatokat adott meg;
 • a résztvevők valamelyike nem felel meg a megadott feltételeknek, illetve
 • amennyiben a csapat a nevezés során a Moderálási alapelvek bármelyikét megsérti (csapatnév választás, példakép, idézet, logó), és azt a Szervező írásos felszólítására nem módosítja.

Nem lehetnek csapattagok vagy mentorok a Barankovics Alapítvánnyal munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló bármilyen egyéb jogviszonyban állók, és az ő közeli hozzátartozóik, illetve a pedagógus zsűritagok iskoláinak diákjai.
 

2. Zsűritagok

A zsűri tagjait a Szervező jelöli ki. A zsűri tagjainak névsora a játék honlapján mindenki számára nyilvánosan elérhető. A zsűritagok a Szervező által kiírt feladatokat tartalmi és formai szempontok szerint értékelik a részletes feladatkiírásokban szereplő, előre megadott szempontok szerint. A zsűritagok a feladatmegoldásokat pontozzák és minden csapat számára rövid szöveges értékelést is adnak.
 

3. Mentor Tanácsadó Testület

A játék zökkenőmentes lebonyolítása és az esetlegesen adódó problémák, sérelmek gyors és hatékony kezelése nem elképzelhető a játékszervezők és a csapatok működését támogató mentorok kölcsönös kommunikációja nélkül. A problémakezelés természetesen egyedi esetekben történhet egyéni úton, de keletkezhetnek több csapatot, vagy versenyzőt általánosan érintő helyzetek is. Ezért a Szervező a nevezési határidő lezárulása után kezdeményezi egy u.n. Mentor Tanácsadó Testület létrehozását.

A Testület célja:

 • Az Online Demokrácia Activity 3.0 verseny szervezői és a résztvevő csapatok mentorai közötti közvetítő szervezet;
 • a mentorok érdekképviseleti fóruma;
 • a szervezők részére a visszacsatolás szerve.

A Testület feladatai, kompetenciái:

 • A mentorok versennyel kapcsolatos releváns és általános véleményeinek összegyűjtése és közvetítése;
 • mentorok közötti, vagy a mentorok és a játékszervezők közötti esetleges vitás kérdésekben „testületi vélemény” kialakítása;
 • ajánlások megfogalmazása a játékszervezők felé.

A Mentor Tanácsadó Testület az Online Demokrácia Activity 3.0 játékra jelentkezett csapatok mentoraiból (minimum 3, maximum 5 fő) áll.

V. A játék menete

1. A játék a csapatok megalakulásával indul. Az ideális csapat 5 diákból és egy általuk választott mentorból áll. A csapatok megalakításakor ugyan nem követelmény, hogy a csapattagok ugyanazon iskola diákjai legyenek, de a feladatok jellegéből adódóan hasznos és előnyös, hogy ha a tagok egyazon településen élnek vagy tanulnak, jól ismerik egymást és saját környezetüket. A csapatok akkor lesznek a játék során sikeresek, ha

 • tagjaik motiváltak a közös részvételre, játékra, megmérettetésre,
 • bíznak egymásban,
 • különböző képességekkel, tehetséggel rendelkeznek, mégis
 • jól tudnak – vagy megtanulnak – egymással együttműködni,
 • jól szerveznek,
 • kreatívak,
 • jól kommunikálnak, (idegen nyelv ismerete előny)
 • értenek a technikához,
 • nyitott szemmel járnak saját környezetükben és a világban.

2. Minden csapatnak szüksége van egy mentorra, (lehet tanár, edző, szülő, közismert-, elismert személy, bárki) aki tudásával, társadalmi kapcsolataival a játék során mindvégig segíteni tudja a csapat munkáját. Középiskolai tanár választása előnyös lehet. Az ideális csapat létszáma tehát minimum 3, maximum 5 versenyző +1 mentor. A versenyfeladatok jellegéből adódóan a csapattagok munkáját esetenként tágabb környezetük (helyi közösség, iskolai közösség, család) tagjai is segíteni tudják.

3. A játékra csapatok jelentkezhetnek. A nevezés a Szervező által közreadott jelentkezési lapon online történik. A jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével a csapat egyben arról is nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadja az Online Demokrácia Activity 3.0 elnevezésű játék szabályzatát (jelen leírás). A jelentkezés a csapat választott nevének, e-mail-címének, a mentor és a csapattagok nevének és adatainak megadásával, valamint a kért nevezési feladatok beküldésével elektronikus úton történik. JELENTKEZÉS

4. A Szervező jogosult a jelentkezési lapon megadott adatok valódiságának ellenőrzésére, s amennyiben a nevezésben szándékosan valótlan adatok szerepelnek, joga van a csapat jelentkezését visszautasítani.
A játékra az első 30 csapat jelentkezését fogadja el a Szervező. A regisztráció a jelentkezések beérkezésének sorrendjében történik. A Szervező a sikeres jelentkezést a csapat e-mailcímére írásban visszaigazolja, megküldi a csapat belépéshez szükséges felhasználónevét és jelszavát. A Szervező minden csapat számára profil oldalt hoz létre a www.teddoda.hu oldalon.

5. Csapattagok cseréjének lehetősége: Jelentkezési határidőn belül lehetőség van csapattagot, illetve a mentort cserélni, ennek módja egy új (a végleges adatokkal kitöltött) nevezés beküldése. A játék során, a jelentkezési időszak után, egy alkalommal, kifejezetten indokolt esetben (pl. tartós betegség, külföldi tartózkodás) van mód arra, hogy a csapat tagot cseréljen. A cserét és annak indoklását a csapat a Szervező felé e-mail-en (teddoda@teddoda.hu) juttatja el kérve annak jóváhagyását. A Szervező a döntésről 5 munkanapon belül tájékoztatja a csapatot.

6. Az Online Demokrácia Activity 3.0 a versenyre való jelentkezési részből, 3 (három) online és +1 "always online" fordulóból, valamint a továbbjutó első 6 csapat számára egy egynapos face to face döntőből áll. A Szervező az online feladatokat az e célra létrehozott www.teddoda.hu oldalon adja meg. A feladatkiírások mindenki számára nyilvánosak. A játékban résztvevő csapatok az oldalra belépve tölthetik le az adott forduló feladatkiírását. A feladatkiírás részletesen tartalmazza

 • az adott forduló feladatait,
 • a beadandó feladatmegoldások javasolt formátumát (pl. blog, video, prezi, fotó, stb.)
 • a beadás határidejét,
 • az értékelés szempontjait,
 • az elérhető pontszámokat.

7. A résztvevő csapatok a feladatmegoldásaikat minden fordulóban a Szervező által e célra létrehozott és közzétett űrlapon, a www.teddoda.hu oldalra belépve, az oldalon keresztül tudják beküldeni a megadott határidőig. Szervező a feladatmegoldásokat kizárólag az erre megadott űrlapon és határidőn belül fogadja el. Szervező kizárólag azokat az információkat fogadja el feladatmegoldásként, amelyek a beküldött űrlapon szerepelnek. Kivételt jelent, ha a Szervező által működtetett játékoldal a beküldési határidőben, illetve azt megelőzően vis maior, vagy egyéb technikai probléma miatt nem elérhető, vagy működésképtelen. Amennyiben a csapat ezt tapasztalja, haladéktalanul jelezze ezt a Szervező felé. (Telefon: +36-1-323-0607, e-mail: teddoda@teddoda.hu, illetve az ODA Facebook profilja). Ebben az esetben Szervező a játékos csapatoknak a feladatmegoldás beküldésére más csatornát, illetve határidőt ad.

8. A beérkező feladatmegoldásokat szakmai zsűri bírálja. A csapatok fordulónként numerikus és szöveges értékelést kapnak. A numerikus értékelés (pontozás) nyilvános, azt a játék oldalán bárki láthatja, nyomon követheti. A feladatmegoldásokra adott szöveges értékelés nem nyilvános, a csapatok a saját megoldásaik szöveges értékelését e-mail-ben kapják meg.

9. Amennyiben egy csapat bármely forduló valamely részfeladatát nem oldotta meg, attól még versenyben marad. Szintén versenyben marad a csapat, ha egy fordulóra egyáltalán nem küld be megoldást. A zsűri értelemszerűen az adott fordulóra beküldött feladatmegoldásokat értékeli.

10. A numerikus értékelés (pontozás) a következőképpen zajlik. Fordulónként egy csapat maximálisan 100 pontot kaphat. (Esetenként plusz pontok szerezhetők, ennek feltételeit és a maximálisan kapható pontszámot a feladatkiírás tartalmazza.) A zsűri a feladatmegoldásokat alapvetően négy szempontból értékeli:

 • tartalom, elméleti háttértudás (pl. segédanyagok felhasználása, a feladatkiírásban kért szempontok érvényesítése)
 • kreativitás, ötletesség
 • vizuális, auditív, művészi érték
 • stílus, érvelés, szöveg felépítettsége, helyesírás, nyelvhelyesség.

11. A feladatkiírás mellett minden esetben megjelenik, hogy a zsűri a feladatok megoldásánál mely szempontok szerint és milyen maximálisan adható pontszámokkal értékel. A csapatok profiloldalán a részletes eredményeket is közzétesszük, itt a zsűritagok által adott pontok átlaga kategóriánként kerül feltüntetésre. Az elért pontszámok nyilvánosak, a www.teddoda.hu oldalon található eredménytáblán minden forduló után közzétesszük a csapatok összesített pontszámait.

12. A feladatkiírásban megadott formátumok és terjedelmi korlátok figyelmen kívül hagyása pontlevonást von maga után. A terjedelmi korlát alulteljesítése, vagy a felső határ átlépése az eltéréssel azonos százalékú pontlevonással jár.

13. A csapatok az eredményekkel kapcsolatos észrevételeiket az eredmény közzétételét követő 72 órán belül küldhetik el a teddoda@teddoda.hu e-mail-címre.

14. Az online fordulók ütemezése a következő:

 

Feladat kiírás megjelenik

Beküldés határideje

Eredmény megjelenik

Szöveges értékelés

1. forduló

2015.09.21.

2015.10.11.

2015.10.19.

2015.10.21.

2. forduló

2015.10.12.

2015.11.01.

2015.11.09.

2015.11.11.

3. forduló

2015.11.02.

20145.11.22.

2015.11.30.

2015.12.02.

Végeredmény és a továbbjutók meghívása a face to face döntőre: 2015.11.30.

 

5. A feladatmegoldások fordulónként felkerülnek a csapatok saját profiloldalára, a legjobbnak ítélt munkákat pedig a Szervező a játék főoldalán és a közösségi csatornákon is nyilvánossá teheti. A Szervező a játék során a csapatok által beküldött feladatmegoldásokat, képeket, szövegeket, videókat szabadon felhasználhatja.

 

VI. Moderálás

1. A Szervező mind a feladatmegoldásokban, mind pedig az azokhoz fűzött megjegyzésekben fenntartja a moderálás jogát.

2. Jelen Részvételi- és játékszabályzat III. pontban leírt alapelveknek megfelelően a résztvevők – a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg – elfogadják, hogy a feladatmegoldások, (írott szöveg, fénykép, videó, hanganyag), illetve az azokkal kapcsolatos kommentek NEM tartalmazhatnak:

 • törvénybe ütköző
 • másokat elítélő
 • vallási, etnikai hovatartozásában, személyes identitásában bárkit sértő
 • diszkriminatív
 • személyiségi jogokat sértő, vagy durván személyeskedő
 • gyűlöletkeltésre alkalmas
 • durva, trágár, illetve
 • pártpolitikai propagandát szolgáló

megnyilvánulásokat.

3. A játék során tehát a Szervező – a fenti alapelveknek megfelelően – szükség esetén az internetre felkerülő anyagokat (feladatmegoldásokat, kommenteket) részletekben moderálhatja, vagy szélsőséges esetben teljesen törölheti. A Szervező fenntartja magának a jogot annak eldöntésére, mely megnyilvánulások sértik a kulturált és demokratikus elveken nyugvó kommunikáció szabályait.

4. Előfordulhat az is, hogy a Szervező által képviselt elvek akár egymással is konfliktusba kerülnek. Ilyen tipikus helyzet a demokráciákban a szólásszabadság valamint a kisebbségek védelmének értékei közötti összeütközés. A Szervező, a magyar joggyakorlatnak megfelelően, az ilyen helyzetekben a kisebbségek védelmének biztosít elsőbbséget.

Amennyiben a játék során moderálásra kerül sor, a moderálás / törlés tényéről és okáról az érintett csapat értesítést kap. Az a csapat, amely a fenti alapelvek bármelyikét súlyosan megsérti, az első törlésről figyelmeztetést kap, a második alkalommal a játékból kizárandó.

 

VII. A játék nyertesei, nyeremények

1. Az Online Demokrácia Activity 3.0 során a csapatok a feladatmegoldásaikra pontokat kapnak. A 3+1 forduló végére a kapott pontszámok alapján kialakuló sorrend dönti el, hogy mely csapatok jutnak tovább a játékot lezáró és a végleges sorrendet eldöntő face to face döntőre. Az első 5 (öt) csapat a kapott pontok alapján, míg 1 (egy) csapat közönségszavazat alapján jut tovább a 2015. december 5-i face to face fordulóra. A csapatok közötti végleges sorrend e forduló alatt dől el.

2. A három legjobb csapat tagjai lesznek az Online Demokrácia Activity 3.0 nyertesei, akik 2016. február-márciusában a Szervező költségén és szervezésében brüsszeli nyereményutazáson vehetnek részt. A face to face fordulón 4-5-6. helyezést elért csapatok vásárlási utalványt nyernek 50.000 Ft, 30.000 Ft, illetve 25.000 Ft értékben.

3. Szervező a nyertesek nevét a játék oldalán és facebook oldalán, illetve akár más online és/vagy offline médiában jogosult közzétenni.

 

Budapest, 2015. augusztus 28.

 

Barankovics István Alapítvány

játékszervező