Részvételi- és játékszabályzat

I. A játékszervező

neve: Barankovics István Alapítvány (továbbiakban Szervező)
székhelye: 1078 Budapest, István utca 44. I.14.
telephelye: 1091 Budapest, Kálvin tér 8. II.13.
bejegyezve: 60540/2006 Fővárosi Bíróság
adószám: 18191705-1-42
elérhetőségei: www.barankovics.hu, iroda@barankovics.hu
Telefon: +36 1 323 0607

II. A játék elnevezése, időtartama

A Barankovics István Alapítvány „Online Demokrácia Activity” (rövidítve O:DA) néven, 2013. szeptember 2. és 2013. december 14*. között online játékot szervez középiskolai diákokból álló csapatok számára.

Szervező a játékban való részvétel feltételeit, valamint a játék menetét jelen Részvételi- és játékszabályzatban határozza meg. A Részvételi- és játékszabályzat hatálya a Barankovics István Alapítvány jelen pontban körülírt játékára terjed ki, és vonatkozik a Játékban résztvevő Játékosokra (csapattagokra), és mindazokra, akik a Játék kapcsán bármilyen igényt kívánnak érvényesíteni. A Játékos a Játékra való jelentkezési lap elküldésével maradéktalanul elfogadja a jelen Részvételi- és játékszabályzat feltételeit. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt saját kötelessége előzetesen tájékozódni a Részvételi- és játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására a Játék során nem hivatkozhat.

III. A játék alapelvei, a részvétel feltételei

Az Online Demokrácia Activity elnevezésű játék kapcsolódik a politikához, hiszen a politika nem más, mint a közösség ügyeivel való foglalkozás, a másik ember sorsával való törődés. A Nemzeti Alaptanterv nevelési célkitűzéseivel összhangban a demokratikus értékek iránti elkötelezettség erősítését szolgálja. A demokrácia közös értékeit képviseli és nem azokat a pontokat hangsúlyozza, amelyek megosztják a politikai közösség tagjait. A Szervező minden demokráciát elfogadó párt, vagy irányzat szimpatizánsait várja a játékba, nem ad viszont teret pártpolitikai kampányoknak, politikai propagandának. A szervező biztosítja a véleménynyilvánítás szabadságát mindaddig a pontig, amíg az nem ütközik jogszabályokba, nem sérti az emberi jogokat, összhangban van a demokratikus együttélés szabályaival és nem szolgál direkt pártpolitikai célokat. Amennyiben a verseny során olyan helyzet adódik, hogy két demokratikus érték kerül konfliktusba egymással, a Szervező a magyar joggyakorlatnak megfelelően jár el, illetve vitás helyzetekben az arra illetékes hatóság állásfoglalását kéri. (Lásd még a moderálási alapelvek c. részt.)

IV. A játék résztvevői

Az Online Demokrácia Activity játékra csapatok nevezhetnek. A Játékban maximum 30 csapat vehet részt. A Játékra való nevezés, online jelentkezés útján történik. (Jelentkezési lap)

Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 20.

A résztvevő csapatok kiválasztása a nevezés sorrendjében történik, a Játékban tehát az első 30, érvényes nevezést leadó csapat vehet részt.

Az ideális csapat 6 főből áll. A csapatok összetétele a következő:

 • csapattagok (minimum 3, maximum 5 fő), és
 • mentor (1 fő).

Csapattag az lehet az, aki

 • a jelentkezés időpontjában (2013. szeptember 20.) valamely középiskola tanulója

Mentor lehet, aki

 • akit a csapattagok elfogadnak és mentornak jelölnek.

Szervező jogosult a nevezést elutasítani, amennyiben:

 • a jelentkező csapat azt hiányosan töltötte ki, vagy
 • azon valótlan adatokat adott meg, illetve ha
 • a résztvevők valamelyike nem felel meg a megadott feltételeknek.

Nem lehetnek csapattagok vagy mentorok a Barankovics István Alapítvánnyal munka-, megbízási, vállalkozási vagy munkavégzésre irányuló bármilyen egyéb jogviszonyban állók, és az ő közeli hozzátartozóik, illetve a zsűritagok iskoláinak diákjai.

V. A játék menete

a. A játék a csapatok megalakulásával indul. Az ideális csapat 5 diákból és egy általuk választott mentorból áll. A csapatok megalakításakor ugyan nem követelmény, hogy a csapattagok ugyanazon iskola diákjai legyenek, de a feladatok jellegéből adódóan hasznos és szükséges, hogy a tagok egyazon településen éljenek vagy tanuljanak, jól ismerjék egymást és saját környezetüket. A csapatok akkor lesznek a játék során sikeresek, ha

 • tagjaik motiváltak a közös részvételre, játékra, megmérettetésre,
 • bíznak egymásban,
 • különböző képességekkel, tehetséggel rendelkeznek, mégis
 • jól tudnak – vagy megtanulnak – egymással együttműködni,
 • jól szerveznek,
 • kreatívak,
 • jól kommunikálnak, (idegen nyelv ismerete előny)
 • értenek a technikához,
 • nyitott szemmel járnak saját környezetükben és a világban.
 • Minden csapatnak szüksége van egy mentorra, (lehet tanár, edző, szülő, közismert-, elismert személy, bárki) aki tudásával, társadalmi kapcsolataival a játék során mindvégig segíteni tudja a csapat munkáját. Középiskolai tanár választása előnyt jelenthet.
 • Az ideális csapat létszáma tehát minimum 3, maximum 5 versenyző +1 mentor.

b. A játékra csapatok nevezhetnek. A nevezés a Szervező által közreadott Jelentkezési lapon online történik. A Jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével a csapat egyben arról is nyilatkozik, hogy megismerte és elfogadja az Online Demokrácia Activity elnevezésű játék szabályzatát (jelen leírás). A nevezés a csapat választott nevének, e-mail-címének, a csapattagok nevének és adatainak megadásával, elektronikus úton történik. (www.teddoda.hu/jelentkezes)

c. A Szervező jogosult a nevezési lapon megadott adatok valódiságának ellenőrzésére, s amennyiben a nevezésben szándékosan valótlan adatok szerepelnek, joga van a csapat jelentkezését visszautasítani.
A játékra az első 30 csapat nevezését fogadja el a Szervező. A regisztráció a jelentkezések sorrendjében történik. A Szervező a sikeres jelentkezést a csapat e-mailcímére írásban visszaigazolja, megküldi a csapat belépéshez szükséges felhasználónevét és jelszavát. A Szervező minden csapat számára profil oldalt hoz létre a www.teddoda.hu oldalon.

d. Az Online Demokrácia Activity 4 (négy) online fordulóból áll. A Szervező a feladatokat az e célra létrehozott www.teddoda.hu oldalon adja meg. A feladatkiírások mindenki számára nyilvánosak. A játékban résztvevő csapatok az oldalra belépve letölthetik az adott forduló feladatkiírását, amely részletesen tartalmazza az adott forduló feladatait, a beadandó feladatmegoldások javasolt formátumát (pl. blog, video, fotó), a beadás határidejét, valamint olyan hivatkozásokat, segédleteket, amelyek segítségül szolgálnak a feladatok minél jobb, színvonalasabb megoldásában. A kiírás ezek mellett az értékelés szempontjait, valamint az elérhető pontszámokat is tartalmazza.

e. A résztvevő csapatok a feladatmegoldásaikat az e célra a Szervező által létrehozott és közzétett űrlapon, a www.teddoda.hu oldalon keresztül tudják beküldeni a megadott határidőig.

f. A beérkező feladatmegoldásokat kilenctagú szakmai zsűri bírálja. A csapatok fordulónként numerikus és szöveges értékelést kapnak. A numerikus értékelés (pontozás) nyilvános, azt a játék oldalán bárki láthatja, nyomon követheti. A feladatmegoldásokra adott szöveges értékelés nem nyilvános, a csapatok a saját megoldásaik értékelését e-mail-ben kapják meg.

g. A numerikus értékelés (pontozás) a következőképpen zajlik. Fordulónként egy csapat maximálisan 100 pontot kaphat. (Esetenként plusz pontok szerezhetők, ennek feltételeit és a maximálisan kapható pontszámot a feladatkiírás tartalmazza.)
A zsűri a feladatmegoldásokat alapvetően négy szempontból értékeli:

 • tartalom, elméleti háttértudás
 • kreativitás, ötletesség
 • vizuális, auditív, művészi érték
 • stílus, érvelés, szöveg felépítettsége

A feladatkiírás mellett minden esetben megjelenik, hogy a zsűri a feladatok megoldásánál mely szempontokat szerint és milyen maximálisan adható pontszámokkal értékel. A csapatok profiloldalán a részletes eredményeket is közzétesszük, itt a zsűritagok által adott pontok átlaga kategóriánként kerül feltüntetésre. Az elért pontszámok nyilvánosak, a www.teddoda.hu oldalon található eredménytáblán minden forduló után közzétesszük a csapatok összesített pontszámait.

h. Az online fordulók ütemezése a következő:

 

Feladat kiírás megjelenik

Beküldés határideje

Eredmény megjelenik

1. forduló

2013.09.30

2013.10.14

2013.10.21

2. forduló

2013.10.14

2013.10.28

2013.11.04

3. forduló

2013.10.28

2013.11.18*

2013.11.25*

4. forduló

2013.11.18*

2013.12.02*

2013.12.09*

*Az iskolai őszi szünet (2013. 10.28. - 11.03.) miatt, a csapatok mentoraival történt egyeztetést és egyetértést követően a 3. és 4. fordulóhoz tartozó dátumokat módosítottuk. Ezzel egyidejűleg az ünnepélyes díjátadó rendezvény dátuma is módosult. /O:DA Szervező: 2013.10.07./

i. A feladatmegoldások fordulónként felkerülnek a csapatok saját profiloldalára, a legjobbnak ítélt munkákat pedig a Szervező a játék főoldalán és a közösségi csatornákon is nyilvánossá teszi. A Szervező a játék során a csapatok által beküldött feladatmegoldásokat, képeket, szövegeket, videókat szabadon felhasználhatja. A Szervező mind a feladatmegoldásokban, mind pedig az azokhoz fűzött megjegyzésekben fenntartja a moderálás jogát. 

VI. Moderálás

Jelen Részvételi- és játékszabályzat III. pontban leírt alapelveknek megfelelően a résztvevők – a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével egyidejűleg – elfogadják, hogy a feladatmegoldások, (írott szöveg, fénykép, videó, hanganyag), illetve az azokkal kapcsolatos kommentek NEM tartalmazhatnak:

 • törvénybe ütköző
 • másokat elítélő
 • vallási, etnikai hovatartozásában, személyes identitásában bárkit sértő
 • diszkriminatív
 • személyiségi jogokat sértő, vagy durván személyeskedő
 • gyűlöletkeltésre alkalmas
 • durva, trágár, illetve
 • pártpolitikai propagandát szolgáló

megnyilvánulásokat.

A játék során tehát a Szervező – a fenti alapelveknek megfelelően – szükség esetén az internetre felkerülő anyagokat (feladatmegoldásokat, kommenteket) részletekben moderálhatja, vagy szélsőséges esetben teljesen törölheti. A Szervező fenntartja magának a jogot annak eldöntésére, mely megnyilvánulások sértik a kulturált és demokratikus elveken nyugvó kommunikáció szabályait.
Előfordulhat az is, hogy a Szervező által képviselt elvek akár egymással is konfliktusba kerülnek. Ilyen tipikus helyzet a demokráciákban a szólásszabadság valamint a kisebbségek védelmének értékei közötti összeütközés. A Szervező, a magyar joggyakorlatnak megfelelően, az ilyen helyzetekben a kisebbségek védelmének biztosít elsőbbséget.
Amennyiben a játék során moderálásra kerül sor, a moderálás / törlés tényéről és okáról az érintett csapat értesítést kap. Az a csapat, amely a fenti alapelvek bármelyikét súlyosan megsérti, az első törlésről figyelmeztetést kap, a második alkalommal a Játékból kizárandó.

VII. A játék nyertesei, nyeremények

Az Online Demokrácia Activity során a csapatok a feladatmegoldásaikra pontokat kapnak. A 4. forduló végére a kapott pontszámok alapján kialakuló sorrend dönti el, hogy kik lesznek a játék nyertesei. Az online forduló során az első 5 (öt) csapat a kapott pontok alapján, míg 1 (egy) csapat közönségszavazat alapján jut tovább, illetve jut nyereményhez.

 • 1. helyezett csapat tagjai - egy-egy tablet gépet
 • 2. helyezett csapat tagjai - egy-egy e-book olvasót
 • 3. helyezett csapat tagjai - egy-egy digitális fényképezőgépet
 • 4-5. helyezett csapat tagjai - egy-egy IPod Shuffle MP3 lejátszót
 • a közönségszavazatot elnyert csapat tagjai - egy-egy háttértárolót vihetnek haza.

A nyertesek névsorát a Szervező a játék oldalán, a közösségi médiában és más online és offline médiában is közli.
A nyeremények átadására 2013. december 14-én*, Budapesten, egy hivatalos díjátadó rendezvényen kerül sor.

A továbbjutó csapatok (összesen tehát 6 csapat) tagjai meghívást kapnak a következő, face to face fordulóra, egy budapesti demokrácia táborba. A csapatok közötti végleges sorrend e forduló alatt dől el. A három legjobb csapat tagjai brüsszeli utazást nyernek.

Szervező vállalja, hogy a nyereményekhez kapcsolódó adókat megfizeti, a nyerteseknek adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Budapest, 2013. augusztus 26.

Barankovics István Alapítvány

játékszervező

 

*Az iskolai őszi szünet (2013. 10.28. - 11.03.) miatt, a csapatok mentoraival történt egyeztetést és egyetértést követően a 3. és 4. fordulóhoz tartozó dátumokat módosítottuk.
Ezzel egyidejűleg az ünnepélyes díjátadó rendezvény dátuma is módosult. /O:DA Szervező: 2013.10.07./